Dlaczego warto rozważyć zastosowanie akumulatorów w instalacjach fotowoltaicznych?

Dotychczas właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych najczęściej korzystają z systemu opustów. Oznacza to, że przekazują wyprodukowaną przez instalację, ale nie wykorzystaną na własne potrzeby energię elektryczną do sieci bez korzyści finansowych. Energię „przechowywaną w magazynie sieci” możne wykorzystać w 80% w instalacjach do 10kWp oraz w 70% w instalacjach powyżej 10 kWp. Warto rozważyć skonfigurowanie instalacji PV w taki sposób, by uzyskać maksymalny stopień samowystarczalności energetycznej i zminimalizować straty związane z oddawaniem wyprodukowanej energii do publicznej sieci energetycznej. Jeśli chcemy uzyskać całkowitą samowystarczalność energetyczną (100%), nadmiar energii z fotowoltaiki powinniśmy przekierować do odbiornika akumulującego energię i tym samym wykorzystać nadwyżki w dowolnym czasie. 

Zalety prywatnego magazynu energii to możliwość praktycznie nieograniczonego korzystania z energii pozyskanej dzięki pracy instalacji fotowoltaicznej, także gdy instalacja nie pracuje, możliwość lepszego i bardziej efektywnego zagospodarowania nadwyżek energii, niezależność od zewnętrznego dostawcy energii. 

Podłączając instalację fotowoltaiczną do 2 różnych i niezależnych od siebie źródeł magazynowania energii:

  • on-grid: podłączamy instalację do sieci energetycznej i wykorzystujemy system opustów do magazynowania nadwyżek energii (po mniej opłacalnych kosztach), 
  • off-grid: magazynujemy nadwyżki energii elektrycznej we własnym magazynie (akumulatorze), a kiedy zostanie on w optymalny sposób napełniony, możemy resztę nadwyżki magazynować w sieci energetycznej w oparciu o system opustów.

Magazynowanie energii we własnym zakresie zawsze wymaga zakupu akumulatora.